image

Trenérský řád

Článek 1
Základní ustanovení

Česká basketbalová federace, ve smyslu svého poslání, daného čl. II. Stanov ČBF, uskutečňuje systém vzdělávání trenérů basketbalu, jako službu svým klubům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev basketbalu v klubech i orgánech ČBF.

Článek 2
Stupně odborného vzdělání

1. Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování kurzu příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.

2. V rámci vzdělávání trenérů se k trenérské činnosti udělují tyto stupně licence:

 • licence C
 • licence B
 • licence A

3. Licence C se přiznává:

 • a) Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz licence C
 • b) Hráčům NBL a ŽBL a reprezentantům, kteří odehráli v uvedené soutěži alespoň 3 sezóny a složili předepsanou zkoušku pro licenci C
 • c) Studentům v akreditovaném bakalářském studijním programu ve studijním oboru Tělesná výchova a sport na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří úspěšně absolvovali úvodní 2 semestry studia specializace basketbalu
 • d) Absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu v oblasti zaměřené na tělesnou výchovu a sport, kteří složili předepsanou zkoušku pro licenci C.
 • e) Absolventům sportovního gymnázia s kmenovým sportem basketbal, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z předmětu "Teorie sportovní přípravy" a následně i předepsanou zkoušku pro licenci C.
Licence C může být udělena jen trenérům starším 18 let, kurz je však možno absolvovat již od 16 let. Licence bude vystavena po dovršení potřebného věku.

4. Licence B se přiznává:

 • a) Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz licence B. Podmínkou přijetí do kurzu je licence C a praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 1 roku. Připadené další podmínky přijetí vyhlašuje ČBF.
 • b) Absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu ve studijním oboru Tělesná výchova a sport specializace basketbalu na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří obhájili bakalářskou práci z basketbalu a složili bakalářskou závěrečnou zkoušku ze specializace. Nutnou podmínkou pro udělení trenérské licence B je minimálně roční praxe s trenérskou licencí C (tato praxe není vyžadována u hráčů NBL, ŽBL a 1. ligy).

5. Licence A se přiznává:

 • a) Absolventům Trenérské školy při FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU. Podmínkou přijetí do Trenérské školy je maturita, licence B a trenérská praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 2 roky ve funkci trenéra v soutěžích ČBF. Případné další podmínky přijetí vyhlašuje FTVS UK, FTK UP a FSpS MU ve spolupráci s ČBF. Podmínka dvouleté praxe neplatí pro držitele trenérské licence B, kterou získali jako studenti specializace basketbal po úspěšném absolvování bakalářského studia (je však následně požadována pro vystavení trenérské licence A).
 • b) Absolventům akreditovaného magisterského studijního programu ve studijním oboru Tělesná výchova a sport specializace basketbalu na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří složili magisterskou závěrečnou zkoušku ze specializace a mají nejméně 2 roky trenérské praxe s trenérskou licencí B ve funkci trenéra v soutěžích ČBF.

Článek 3
Podmínky pro vydání licence

1. Žadatelé o přiznání licence předloží písemnou žádost na sekretariát ČBF, kterou ev. doloží potřebnými doklady (potvrzením klubu o trenérské praxi, potvrzením o absolvování školy či kurzu atd.). Doklad o úspěšném absolvování kurzu je povinen vystavit pořadatel kurzu.

2. Licence přiznává a vystavuje pověřený pracovník sekretariátu ČBF vždy k 30.6. běžného roku. Žádosti se zasílají nejpozději měsíc předem.

3. Odvolacím orgánem pro řešení případných sporů a rozhodování sporných případů je Výbor SBT.

4. Držitelé platné trenérské licence se stávají automaticky členy Sdružení basketbalových trenérů (SBT).

Článek 4
Licence zahraničních trenérů

1. Držitelé zahraničních trenérských licencí, mající zájem o působení v soutěžích ČBF, jsou povinni požádat o vystavení české licence.

2. Česká licence A je přidělována pouze držitelům trenérské licence FIBA.

3. Česká licence B a C je přidělována na základě písemné žádosti, ke které jsou přiloženy doklady o dosaženém trenérském vzdělání. Žádost se zasílá Výboru SBT, který rozhodne o stupni licence, která zahraničnímu trenéru přísluší.

4. Licence pro zahraniční trenéry má platnost jeden rok.

5. Trenérská licence A zahraničního trenéra je obnovována automaticky, obnovování platnosti trenérské licence B a C zahraničního trenéra se provádí za stejných podmínek jako u českých trenérů.

Článek 5
Oprávnění k pořádání trenérských kurzů

1. Oprávnění k pořádání kurzů pro jednotlivé stupně licence, jmenování lektorů a členů zkušební komise mají:

 • a) Pro licenci C: oblastní výbory ČBF, ve spolupráci s TMK SBT nebo jimi pověřené subjekty.
 • b) Pro licenci B: SBT, s účastí FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc a FSpS MU Brno.
 • c) Pro licenci A: FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc a FSpS MU Brno.

Článek 6
Poplatky za vystavení licence

Za vystavení licence se u jednotlivých stupňů vybírají tyto poplatky:
 • - licence C - 150 Kč
 • - licence B - 300 Kč
 • - licence A - 600 Kč

Článek 7
Platnost licencí

1. Platnost trenérské licence je tři roky, s výjimkou trenérů nad 65 let věku, u kterých se již délka platnosti neomezuje.

2. Po skončení platnosti licence lze její platnost obnovit za následujících podmínek:

 • a) Prokázat během uplynulého tříletého období platnosti licence účast na jednom semináři jako přednášející nebo publikační činnost.
 • b) U trenérské licence C prokázat během uplynulého tříletého období účast na 2 seminářích. V případě nesplnění této podmínky je trenér povinen:
  • Zaplatit dvojnásobek poplatku za vystavení licence (při účasti pouze na 1 semináři).
  • Složit závěrečnou zkoušku v rámci školení trenérů licence C (při neúčasti na semináři).
 • c) U trenérské licence B a A prokázat během uplynulého tříletého období účast na 3 seminářích. V případě nesplnění této podmínkyje trenér povinen:
  • Zaplatit dvojnásobek poplatku za vystavení licence (při účasti pouze na 2 seminářích).
  • Zaplatit trojnásobek poplatku za vystavení licence (při účasti pouze na 1 semináři).
  • U trenérské licence B složit závěrečnou zkoušku v rámci školení trenérů licence B, u trenérské licence A zpracovat seminární práci dle zadání FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU (při neúčasti na semináři).

Pořádání vzdělávacích seminářů provádějí, z pověření Výboru SBT, který dohlíží na obsah doškolovacích seminářů, jednotlivé basketbalové subjekty. Pořadatelé seminářů jsou povinni nejpozději jeden měsíc před konáním semináře předložit jeho obsahovou náplň Výboru SBT.

Obnovení platnosti licence A a B provádí přímo sekretariát ČBF, obnovení platnosti licence C provádí oblastní trenérsko-metodické komise.

3. Ochranná lhůta pro obnovení prošlé licence způsobem dle odst. 2. je dva roky. Po tomto datu lze licenci obnovit pouze opětovným složením předepsané zkoušky.

4. V odůvodněných případech může trenér požádat Výbor SBT o dočasné přerušení trenérské činnosti. Její obnovení a s tím spojené obnovení platnosti trenérské licence je podmíněno přezkoušením, jehož podmínky stanoví Výbor SBT.

5. V případě, že trenér přeruší činnost na období delší než 2 roky, potom k obnovení trenérské licence je nutno:

 • - u licence C absolvovat přezkoušení, organizované TMK SBT v oblasti
 • - u licence B absolvovat přezkoušení před komisí schválenou V SBT (zkušební komise v kurzu licence B)
 • - u licence A zpracovat seminární práci dle zadání FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU.

Článek 8
Odnětí licencí

1. Licence všech stupňů mohou býti odňaty, jestliže trenér:

 • a) se opakovaně dopouští činnosti, kterou poškozuje pověst a dobré jméno trenérské asociace - SBT.
 • b) se opakovaně dopustil disciplinárního provinění
 • c) se opakovaně dopustil zvlášť závažného disciplinárního provinění (např. porušení zákazu o používání dopingu, prokázaného uplácení apod.)
 • d) byl odsouzen za úmyslný trestný čin.

2. O odnětí licence rozhoduje Výbor SBT. K jednání o odnětí licence musí být trenér písemně pozván. Odnětí licence musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním a musí být zasláno trenérovi doporučenou poštou.

3. Licence může být odňata:

 • a) dočasně, z důvodů uvedených v odst. 1., písm. a), b).
 • b) trvale, z důvodů uvedených v odst. 1., písm. c), d).

4. Při dočasném odnětí licence má trenér možnost písemně žádat o její znovunabytí, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců. O podmínkách případného navrácení rozhoduje Výbor SBT.

5. Proti rozhodnutí o odnětí licence se může trenér odvolat k DOR ČBF, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odnětí licence.

Článek 9
Kvalifikační předpoklady pro vedení družstev v soutěžích

1. Pro vedení družstev (vedení v utkání i vedení tréninku družstva) v jednotlivých úrovních soutěží, pořádaných v ČBF je kvalifikační předpoklad stanoven rozpisem příslušné soutěže. Minimální kvalifikační požadavek je stanoven tímto řádem takto :

 • - Licence A: u reprezentačních družstev ČR všech kategorií a družstev NBL a ŽBL
 • - Licence B: u všech družstev mládeže a dospělých v soutěžích přímo řízených STK ČBF.
 • - Licence C: u družstev ve všech ostatních typech mistrovských soutěží a pro všechny asistenty trenérů.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu a výklad trenérského řádu provádí Výbor SBT. Sankce za porušení herních ustanovení si stanovují pro svoje soutěže jednotlivé řídící orgány.

2. Veškeré poplatky stanovené v tomto řádu jsou včetně DPH.

3. Tento trenérský řád vstupuje v platnost 16.5.2009.

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

AirBank

AirBank
dělá bankovnictví jednodušeji, bez zbytečností a hvězdiček, férově a narovinu. Zkrátka takové, abyste se pro něj mohli rozhodnout i vy. www.airbank.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

MF DNES

Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech.MF DNES

iDNES.cz

Zpravodajský portál iDNES.cz přinesl první zpravodajství uživatelům internetu v roce 1998. Dnes navštíví iDNES.cz měsíčně více než 6 milionů čtenářů. iDNES.cz nabízí obrovskou škálu obsahu, hlavní roli hrají zprávy z České republiky, ze zahraničí, z ekonomiky či s krimi tématikou a magazínové sekce zaměřené na muže či ženy.iDNES.cz

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

BigMedia

BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů na českém trhu venkovní reklamy.bigmedia.cz

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

PARTNEŘI ČBF

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.www.ceps.cz

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

 

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT VSC